برنامه آموزشي دستياران

 


                           

  برنامه آموزش

 برنامه آموزشي دستياران تخصصي طب اورژانس درفروردين ماه 96  

  برنامه آموزشي دستياران تخصصي طب اورژانس در ارديبهشت ماه 96

 برنامه آموزشي دستياران تخصصي طب اورژانس در مرداد ماه96
برنامه آموزشي دستياران تخصصي طب اورژانس در مهر ماه 96

برنامه آموزشي دستياران تخصصي طب اورژانس در آبان ماه 96

برنامه آموزشي دستياران تخصصي طب اورژانس در آذرماه 96

برنامه آموزشي دستياران تخصصي طب اورژانس در دي ماه 96

برنامه آموزشي دستياران تخصصي طب اورژانس در بهمن ماه 96

 Journal Review  

 مطالب كلاس 96/5/10 دكتر ريحاني  (Journal Review)  

SHOCK

 مطالب كلاس 96/5/17 دكتر زرمهري برخورد با شوك روزن 2018

 Hand   مطالب كلاس 96/5/21 دكتر فيض hand 

HTN Emergencies

Rosen 2018

  مطالب كلاس 96/7/4 دكتر زرمهري HTN 

برخورد با شكايت اوليه

در اورژانس

  مطالب كلاس 96/7/13 دكتر طالبي Chest Pain   - Syncope
Case Review  مطالب كلاس   96/7/15 دكتر ريحاني كاهش سطح هوشياري
 Head Trauma مطالب كلاس 96/9/28 دكترفيض Head Trauma