برنامه آموزشی کارورزانبرنامه كلاسهاي كارورزان طب اورژانس خرداد 96


برنامه کلاسهای کارورزان طب اورژانس تير۹۶ 


برنامه كلاسهاي كارورزان طب اورژانس مردادماه 96


برنامه كلاسهاي كارورزان طب اورژانس مرداد-شهريور ماه 96


 برنامه كلاسهاي كارورزان طب اورژانس شهريور-مهر 96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • محل برگزاری کارگاهها (۶ کارگاه) در مرکز مهارتهای بالینی بیمارستان قائم و کلاسهای تئوری در سالن کنفرانس اورژانس عدالتیان خواهد بود.
  • ساعت برگزاری کلاسها ۸ تا ۱۰ صبح می باشد.
  • حضور کلیه کارورزان در کلاسها اجباری بوده و به ازای هر روز غیبت از کلاسها، یک نمره از نمره پایان بخش کسر می گردد.
  • حضور کارورزان در تمامی کارگاه ها اجباری بوده و غیبت از هر یک از کارگاهها به معنای عدم گذراندن دوره می باشد.
  • غیبت از کلاس در روز کشیک مجاز نمی باشد.
  • ساعت حضور کارورزان در شیفتهای ۱۲ ساعته از ۷:۳۰ صبح الی ۷:۳۰ شب وبالعکس خواهد بود.کارورزان کشیک موظفند رأس ساعت ۷:۳۰ در بخش حضور داشته باشند.
  • ساعت شروع امتحان پایان دوره ساعت ۸ صبح می باشد. 

   دکتر جعفري

مسئول آموزش کارورزی طب اورژانس