مسئول برنامه دستياري گروه

نام و نام خانوادگی: دكتر مهدي فروغيان
تحصيلات: متخصص طب اورژانس
سمت/ رتبه: استادیار
پست الكترونيك: ForoughianMH[at]mums.ac.ir
رزومه : فرم مشخصات علمي آموزشي (C.V)