مسئول برنامه كاروزي

نام و نام خانوادگی: دکتر حميده فيض
تحصيلات: متخصص طب اورژانس
سمت/ رتبه: استادیار
پست الكترونيك: feyzh[at]mums.ac.ir
رزومه : فرم مشخصات علمي آموزشي (C.V)