معاون آموزشي گروه

نام و نام خانوادگی:
دكتر الهام پيش بين
تحصيلات: متخصص طب اورژانس
سمت/ رتبه: دانشيار
پست الكترونيك: pishbine[at]mums.ac.ir
رزومه : فرم مشخصات علمي آموزشي (C.V)