معاون مدير گروه

نام و نام خانوادگی: دکتر حميد زماني مقدم
تحصيلات: متخصص طب اورژانس
سمت/ رتبه: استادیار
پست الكترونيك: zamanimh[at]mums.ac.ir
رزومه : فرم مشخصات علمي آموزشي (C.V)