معاون پژوهشي گروه

نام و نام خانوادگی: دکتر بهرنگ رضواني
تحصيلات: متخصص طب اورژانس
سمت/ رتبه: استادیار
پست الكترونيك: RezvaniKB[at]mums.ac.ir
رزومه : فرم مشخصات علمي آموزشي (C.V)