رئيس بخش اورژانس قائم

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 
   
نام و نام خانوادگي       دكتر بهرام زرمهري  
تحصيلات  متخصص طب اوژرانس
 سمت/رتبه  استاديار
پست الكترونيك  ZarmehriB[at].mums.ac.ir
رزومه

 مشخصات علمي آموزشي (C.V)