پايانامه ها

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

فرايند معرفي و تصويب پايان نامه

تکميل فرم عنوان ( فرم شماره 1) توسط دانشجو و استاد راهنما

 ارسال فرم تکميل شده از طريق ايميل استاد راهنما به دفتر گروه

 طرح در جلسه کميته پژوهشي گروه و ارائه توضيحات توسط دانشجو و استاد

 در صورت تصويب عنوان، تکميل پروپوزال توسط

ارائه پروپوزال به دفتر گروه توسط استاد راهنما

برگزاري جلسه دفاع از پروپوزال

در صورت تصويب پروپوزال در گروه ثبت در سامانه پژوهان توسط استاد

ادامه فرايند تصويب پروپوزال توسط دانشکده پزشکي

دریافت فرم یک