معرفي بخش اورژانس سوانح هاشمي نژاد

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

   بخش اورژانس سوانح هاشمي نژاد 
 
  1. ترياژ: كليه بيماران مراجعه كننده به اورژانس  ابتدا دراين قسمت بررسي مي شوند و در سطوح 5 گانه ترياژ ESI قرار مي گيرند و براساس سطح تراژ به ساير قسمت هاي اورژانس هدايت مي شوند.
  2. درمانگاه سرپايي: مسئوليت اين قسمت در حال حاضر با پزشك عمومي است. بيماران سطح 4 و 5 غيرترومايي در اين قسمت تحت معاينه و درمان قرار مي گيرند و درصورت نياز منتقل اورژانس مركزي مي شوند.
  3. اورژانس مركزي: مسئوليت اين قسمت درحال حاضر با متخصصين درماني طب اورژانس مي باشد.
        بيماران داخلي، قلب، اطفال و نورولوژي به اين قسمت ارجاع مي شوند و بعد از انجام اقدامات تشخيصي و درماني، درصورت نياز به بستري در واحد مربوطه بستري مي گردند.
       4. اورژانس آموزشي سوانح: اورژانس سوانح بيمارستان هاشمي نژاد از سال 1390 با تاييد وزارت بهداشت به صورت آموزشي به كارخود ادامه مي دهد و درحال حاضر آموزش كارورزيو دستيار طب اورژانس در حيطه بيماران ترومايي است. 
       بيماران ترومايي براساس سطح ترياژ در قسمت هاي مختلف اين اورژانس ويزيت مي شوند: بيماران سطح 1 و2 منتقل اتاق CPR شده و اقدامات حياتي براي آنها صورت مي گيرد.
      بيماران سطح 3 در قسمت تحت نظر وبيماران سطح 4 و 5 در قسمت Fast Tract معاينه و درمان مي شوند.