معرفی بخش اورژانس تخصصي عدالتيان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 اورژانس تخصصي عدالتيان 

تریاژ:

  کلیه بیماران مراجعه كننده به اورژانس، ابتدا در اين قسمت توسط پرستار ترياژ، براساس حدت بيماري و اولويت در رسيدگي، به سطوح مختلف طبقه بندي شده

(بر اساس سيتم ترياژ (ESI) و به قسمتهاي مربوطه هدايت يا تحويل داده مي شوند.)

حاد يك (Acute area1):

  مسئولیت این قسمت با دستیاران سال يك تحت نظارت دستیاران سال دو  و سه است. بیمارانی که در این قسمت تحت نظر قرار مي گيرند

علائم حیاتی پایدار دارند ( سطح 3 ترياژ) درصورتی که در طی مدت تحت نظر، بيمار نيازمند بستري تشخيص داده شود به حاد دو  منتقل می شود.


معاينه باليني :

 مسئوليت اين قسمت با دستيار سال  1 تحت نظارت سال 2 و 3 است. بيماراني كه به اين قسمت مراجعه مي كنند

عمدتا بيماران مشكوك به بيماري قلبي و نيز بيماران ترومايي و ENT مي باشند.

CPR:  

  مسئولیت این قسمت با دستیاران سال 2و3 است.  بیمارانی که وارد اين قسمت مي شوند  علایم حیاتی ناپایداردارند و در

(سطح 1 و 2 تریاژ قرار مي گيرند. بيماراني كه بعد از پايدارسازي در CPR نيازمند Close morning  به قسمت Post-CPR منتقل مي شوند.

مسمومین:

   درحال حاضر بيماران مسموم مستقيما منتقل اورژانس مسمومين مي شوند مگر اين كه بيمار در سطح 1 و 2 ترياژ طبقه بندي
شده باشد ونيازمند احياء باشد كه منتقل اتاق CPR مي شود و بعد از پايدارسازي به اورژانس مسمومين منتقل مي شود.

مصدومین :

  بیماران دارای ترومای اندام که علائم حیاتی پایدار دارند و ترومای قابل توجه در قسمت دیگری(سر، قفسه سینه، شکم،...) ندارند.
(به عبارتی در غالب تعریف ترومای متعدد نمی گنجند) به این قسمت منتقل می شوند.  در غیر این صورت برای بررسی بیشتر به حاد دو یا CPR منتقل می شوند.

واحد درمان (Fast track):
 
  مسووليت اين قسمت در حال حاضر با دستيار سال يك است. براي سطح 4 و 5 ترياژ به اين قسمت ارجاع مي شوند نياز به تحت نظربودن و انجام آزمايشات ندارند. در صورت صلاحديد پزشك بيمار از اين واحد به قسمت تحت نظر ارجاع خواهد شد.