امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

مقررات گروه

 

کلاس هاي آموزشی:

کلاس آموزشي شنبه و سه شنبه هرهفته از ساعت 8/30 الي 12 برگزار مي گردد.

حضور دستياراني که در روتيشن مي باشند در روزهاي شنبه ضرورري نيست اما حضور کليه دستياران در روزهاي سه شنبه الزامي است.

جلسات مورنينگ ريپورت روزهاي شنبه و سه شنبه 30/8 الي 30/9 برگزار مي گردد و ارائه مورنينگ با دستيار سال يک و شرح و بسط مديريت

بيمار و اقدامات انجام شده براي وي با دستيار سال دو و سه شيفت شب قبل مي باشد.

جلسات مشترک با گروههاي آموزشي غيرطب اورژانس مانند راديولوژي، داخلي، قلب و ... روزهاي سه شنبه هر هفته برگزار و Case مربوطه و مسئول

ارائه آن توسط مسئول آموزشي دستياري از قبل مشخص در برنامه درج خواهد شد.

برنامه آموزشي کلاسي بصورت ماهانه و از ماه قبل توسط مسئول آموزش دستياري در سايت طب اورژانس قرار مي گيرد و دستياران بايد با مراجعه

به برنامه در صورتيکه وظيفه آموزشي براي آنان مشخص شده، خود را براي ارائه هر چه بهتر برنامه آماده نمايند.

حضور غياب در هرجلسه انجام خواهد شد و درصورت غيبت از هرجلسه يک نمره از نمره اخلاق حرفه اي کسر خواهدشد. ( نمره اخلاق حرفه اي 30 نمره مي باشد که کف نمره 21 براي معرفي به امتحان ارتقا الزامي است.)

در صورتيکه دستياري به هر دليل امکان شرکت در کلاس هاي آموزشي را ندارد بايد از قبل برگه مرخصي را تکميل و به دفتر گروه تحويل دهد در غير

اينصورت براي دستيار مربوطه غيبت لحاظ خواهد شد.  

محل برگزاري کلاس هاي آموزشي سالن کنفرانس اورژانس عدالتيان بيمارستان امام رضا مي باشد تنها کلاس شنبه آخرماه، کلاس آموزشي در سالن کنفرانس طب اورژانس بيمارستان شهيدهاشمي نژاد برگزار خواهد شد.

دستياراني که شب قبل از کلاس آموزشي و همان شب کشيک مي باشند پس از ارائه مورنينگ ريپورت مي توانند کلاس آموزشي را ترک نمايند و غيبت

براي آنان محسوب نخواهدشد. اما حضور تمام دستياران در جلسات مورنينگ الزامي است.

تمامي دستياراني که براي آنان وظيفه آموزشي و ارائه برنامه، دربرنامه کلاس ماهانه تعيين شده  موظف اند يک هفته قبل از برگزاري کلاس، محتواي

کلاسي را به صورت Power point  به استاف مسئول ارائه برنامه، تحويل دهند.

 ارائه جلسات مورنينگ ريپورت بايد توسط دستيار سال يک و با ارائه Power point  باشد. در دوماه ابتداي شروع تحصيلي ارائه مورنينگ و کلاس ها همچنان با دستيار سال دو و سه مي باشد.

کلاس هاي آموزشي شامل موارد زير مي باشد:

- Mortalidy report

- Journal Club

- Journal review

- Case Presentation

-  CPC

- Lecture

- کارگاههاي آموزشي

- روش هاي نوين آموزشي

حضور کليه دستياران در کارگاههاي آموزشي اجباري است. (طبق برنامه)

 
Rotationها:

 

براي کليه دستياران طب اورژانس Rotation هايي پيش بيني شده که طبق برنامه از قبل تعيين شده موظف به گذراندن Rotation مي باشند.

 حضور به موقع در تمام روزها و رعايت قوانين و مقررات آموزشي بخش هاي مربوطه الزامي است.

 هيچگونه جابجايي در Rotation ها بدون اطلاع دفتر گروه طب اورژانس نبايد انجام شود.

  وظايف آموزشي و تعداد کشيک ها توسط گروه مربوطه تعيين خواهد شد و دستيار طب اورژانس موظف به اجراي آن مي باشد مگر اينکه

قبلاتفاهم نامه اي بين گروه طب اورژانس و گروه مربوطه امضا شده باشد.

  دستياران موظف اند از يک هفته مانده به شروع Rotation نامه معرفي از گروه طب اورژانس به گروه مربوطه ارائه و در پايان نامه

گذراندن Rotationرا با امضاء مدير گروه به دفتر گروه ارائه دهند.


 

امتحانات:


 

:Log Book

تمام دستياران موظف اند، Log Book الکترونيک را که توسط دانشکده پزشکي تهيه شده با مراجعه به سايت دانشکده پزشکي تکميل نمايند .

  Log Book شامل Case  هاي مختلف، پروسيجرهاي مختلف، کلاس هاي آموزشي و... مي باشد که نوع و تعداد Case  و پروسيجر براي دستياران

سال هاي مختلف از قبل مشخص شده است.

  ارزيابي Log Book توسط دانشکده پزشکي صورت مي گيرد لذا کليه دستياران موظف اند علاوه بر ثبت الکترونيک به صورت دفترچه کاغذي نيز

ثبت و مهر استاف مربوطه را اخذ نمايند.

 


وظايف بالينی:

 حضور به موقع در بخش اورژانس (براساس برنامه) و تحويل گرفتن صحيح و کامل بيماران شيفت قبل

   ويزيت و مراقبت از تمام بيماران بخش اورژانس  و ثبت در پرونده

 ثبت کليه موارد در پرونده ( اعم از شرح حال، دستورات پزشکي، تفسيرگرافي ها و ازمايشات، پيشرفت بيماري، روند تشخيص و درمان)

  تحويل تمام بيماران سرويس اورژانس به دستيار شيفت بعدي(بربالين بيمار) و ثبت off service note  و تحويل تمام بيماران سرويس اورژانس

از دستيار شيفت قبل ( بر بالين بيمار) و ثبت on service note

 دستياران سال يک بدون هماهنگي با دستيار سال بالاتر يا عضوهيات علمي اجازه ترخيص و يا انتقال بيمار به ساير سرويس ها را ندارد.

 تمام دستورات نوشته شده توسط سال يک بايد توسط دستيار ارشد ( سال دو و يا سه) ممهور گردد.

  دستياران حق ترک کشيک باليني را بدون اجازه و اطلاع دستيار ارشد ندارند.