اعضاي هيئت علمي

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

 

 

 

اعضاي هيات علمي بيمارستان قائم (عج)    

تلفن : 9-051384000001          

اعضاي هيات علمي بيمارستان امام رضا (ع)

تلفن : 05138525312 

 اعضاي هيات علمي بيمارستان شهيد هاشمي نژاد

تلفن: 5-05132737011 داخلي 268-285 -368

 
 

دكتر بهرام زرمهري(استادیار)

ZarmehriB[at].mums.ac.ir

رزمه CV 

 

 دكتر اميرمسعود هاشميان(دانشیار)

HashemianAM[at].mums.ac.ir

رزمه cv

 

 دکتر حسين ذاکري(استادیار)

ZakeriH[at].mums.ac.ir

رزمه cv

 

دكترسيدرضا حبيب زاده

(استادیار)

HabibzadehR[at].mums.ac.ir 

رزمه CV

 دكتر الهام پيش بين(دانشیار)

PishbinE[at].mums.ac.ir

رزمه cv

دکتر بهرنگ رضواني(استادیار)

RezvaniKB[at].mums.ac.ir

رزمه cv

 
 

دكترالناز وفادار(استادیار)

VafadarmE[at].mums.ac.ir

رزمه CV 

 

 دكتر مرتضي طالبي(دانشیار)

TalebiDM[at].mums.ac.ir

رزمه cv

 

 دکتر سيد مجيد صدرزاده(استادیار)

SadrzadehM[at].mums.ac.ir

رزمه cv

 

 دكتر روحيه فرزانه (استادیار)

Faezanehrh[at].mums.ac.ir

رزمه CV


 دكتر محسن ابراهيمي(دانشیار)

EbrahimiMN[at].mums.ac.ir

رزمه cv

 

 دكتر حميده فيض دیسفانی(استادیار)

FeyzH[at].mums.ac.ir

رزمه cv

 

 دكتر مهدي فروغيان(استادیار)

foroughianmh[at]mums.ac.ir

رزمه CV

 

 دكتر حميدرضا ريحاني (دانشیار)

ReihaniHR[at].mums.ac.ir

رزمه cv

 

 دکتر سيدمحمد موسوي(استادیار)

MousaviMH[at].mums.ac.ir

رزمه cv


 

   دكتر رضا اخوان (استادیار)

AkhavanR[at].mums.ac.ir

رزمه CV 

دكتر محمدداوودشريفي (دانشیار)

SharifiMD[at].mums.ac.ir

رزمه cv

 

 

 

 دكترسيدرضااحمدی(استادیار)

 AhmadikoupaeiR[at]mums.ac.ir


رزمه CV

 

 دكتر احسان بلوردي (دانشیار)

BolvardiE[at].mums.ac.ir

رزمه cv

 

 

     

 دكتر حميد زماني مقدم (استادیار)

ZamanimH[at].mums.ac.ir

رزمه cv

  


            ا